وقتی در بلوک شش یازده تا مغازه هست چطور در بلوک ده صدتا…

وقتی در بلوک شش یازده تا مغازه هست چطور در بلوک ده صدتا مغازه هست

———————————————-

سوال سوال هوش هستش که گفته بلوک اول یه مغازه بعدش دو تا از بلوک اول زیاده پس بلوک دوم ۳ مغازه بلوک سوم ۵ مغازه بلوک چهارم ۷ مغازه بلوک پنجم ۹ مغازه بلوک ششم ۱۱ مغازه بلوک هفتم ۱۳ بلوک هشتم ۱۵ بلوک نهم ۱۷ بلوک دهم ۱۹ تا.‌.‌ … اگه به صورت فرمول پیش بریم بلوک اول ضربدر ۱ بلوک دوم ۲ ضربدر ۱ بعلاوه ۱ الا آخر

———————————————-

صد مجموع تمام مغازه هاست

———————————————-

سلام
۱۰۰ تعداد کل مغازه های شهرکه