سلام همکاران سوال ۱ فارسی لطف میکنید پاسخ بدین قسمت الف.ب.ج

سلام همکاران سوال ۱ فارسی لطف میکنید پاسخ بدین قسمت الف.ب.ج

———————————————-

الف) تضاد پیدا و پنهان تناسب فروغ و نور ترکیب اضافی فروغ و نور قید: جمله نهاد در مصراع اول تو در مصراع دوم حق فعل مضارع دان و است ب ) مراعات نظیر و تناسب فصل پاییز و زمستان و بهار ج ) مراعات نظیر و تناسب داره مرده زنده گریه خنده و ارائه تضاد مرده زنده گریه خنده دولت عشق ترکیب اضافی دولت پاینده ترکیب اضافی شدم فعل نهاد من که حذف شده در مصراع اول