باز امشب از خیال ِ تو غوغاست در دلم آشوب ِ عشق آن قد و…

باز امشب از خیال ِ تو غوغاست در دلم
آشوب ِ عشق آن قد و بالاست در دلم

خوابم شکست و مردم ِ چشمم به خون نشست
تا فتنۀ خیال ِ تو برخاست در دلم

———————————————-

استاد ظهره
مونده شب،بشه😍😁

———————————————-

استاد از بس که استرس کرونا ومدرسه داره ،شب وروز روقاطی کرده🙈😂😂

———————————————-

😅😅😅😅😅