#پ2559 #حرف_حساب فرض کنید تعدادی عدد بعنوان الگو یا هر…

#پ2559

#حرف_حساب

فرض کنید تعدادی عدد بعنوان الگو یا هر عنوانی دیگر مطرح شده است.

باید بپذیرید که بینهایت دنباله می‌توان یافت که چندجملهٔ ابتدایی شان یکسان باشند.

با کمک نرم افزار های ریاضی می توان برنامه ای نوشت که چند عدد اول که مدنظر شماست را بدهد ولی از عددی به بعد با هم تفاوت داشته باشد.

پس شما با دادن چند عدد و ندادن هیچ شرط و فرض و توضیح بیشتری

هرگز نمی‌توانید یک جواب یکتا

پیدا کنید و انتظار خاصی از فردی که سوال را از ایشان می‌پرسید داشته‌باشید

که با علم غیب ذهن شما را بخواند

و دقیقا همان یک دنباله از بینهایت دنباله‌ای که شما در ذهن‌تان به عنوان پاسخ درست گرفته‌اید را بدهد.

پس اگر کسی هم در یک امتحان، کتاب یا هر منبع دیگری چنین

پرسشی ناقص

بگذارد باید انتظار

بینهایت جواب درست داشته باشد

و هر جوابی که فقط در چند جملهٔ نخستش با عددهای داده‌شده‌اش برابر است را

نمرهٔ کامل بدهد.

《امانتدارباشیم》

@mahdiahmadileedari

@riazieducation96