1091242663_339021

1091242663_339021

———————————————-

جواب بدید لطفا?

———————————————-

این چی میشه؟

———————————————-

سلام خانم حسینی عزیزم
میشه بیزحمت این سوال و پاسخ بدید

———————————————-

فرضیه

———————————————-

ممنونم???

———————————————-

خواهش می کنم