????? برایتان در این روزهای رو به پاییز ، شوق زیستنی…

?????

برایتان در این روزهای رو به پاییز ،
شوق زیستنی نیلوفرانه می حواهم ،
پیچیدن دور هر چیز و هر کس و هر فرصتی ،
که بالا بروید از این روزهای سنگی و دلتنگی،
که بشکوفید و به هر پیچشی گلی تازه و گلبرگی تازه بپاشید ،
چنان زیستنی که دور هر خواسته ای که بپیچید ،
شکوفاترش کنید ،

برایتان در این روزهای رو به خزان ،
نیلوفرانگی آرزو می کنم ،
پر از شور شکفتنی دوباره ،
پر از شکفتگی ،
پر از شیفتگی.