میخوام امسال برای هفتم تیز هوشان بخونم

میخوام امسال برای هفتم تیز هوشان بخونم

———————————————-

دانش،آموزی؟؟

———————————————-

بله

———————————————-

خوب باید،توی،کلاسای،تست و آزمون شرکت کنی،کتاب،بخری تست بزنی

———————————————-

آهان چشم