درس چهارم مطالعات تصمیم گیری #نمونه قسمت کوتاهی از تدریس…

درس چهارم مطالعات
تصمیم گیری
#نمونه

قسمت کوتاهی از تدریس درس سوم مطالعات
#صداگذاری شده

?

برای دریافت کلیپ بدون صدا به آیدی من که در کانال قرار دادم،پیام بدین???

دریافت فایل با نام شما ممکن هست

#نمونه های موجود فقط بخش کوتاهی از کلیپ هست تا کامل این ویدیو ها صرفا به دست کسانی که برای دریافت ویدیو هزینه واریز میکنند،برسند??

سپاسگزارم :وداعیان