🌸 استفاده ی هم زمان از برنامه ی رکوردر و xodo برای تدریس🌸…

🌸 استفاده ی هم زمان از برنامه ی رکوردر و xodo برای تدریس🌸

💙 رز آبی 💙