نحوه ی ساخت فرم حضور و غیاب در کلاس های مجازی

نحوه ی ساخت فرم حضور و غیاب در کلاس های مجازی