نحوه ی حضور و غیاب در شاد و واتس آپ

نحوه ی حضور و غیاب در شاد و واتس آپ