امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است … شام غریبان است ……

امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است … شام غریبان است …

T.me/hefzequranchannel