غریبه چقدر آشنا می‌نمایی غریبه! بگو از کجا، از کجایی…

غریبه

چقدر آشنا می‌نمایی غریبه!
بگو از کجا، از کجایی غریبه؟!

در این شهر و این شب چه بی‌سر پناهی‌
نداری مگر آشنایی غریبه؟!

تن شهر، بوی ترا می‌دهد آی‌
تو جان کدام آشنایی غریبه؟!

تو در آسمان نگاهت چه داری‌
که کردی دلم را هوایی، غریبه؟!

غبار کدامین سفر بر تو مانده‌ست‌
که گرد از دلم می‌زدایی غریبه؟!

ترا می‌شناسم، تو را می‌شناسم‌
تو همرنگ خون خدایی غریبه؟!

کمینگاه دیواست این شهر، این شب‌
مگر در دل من در آیی غریبه؟!

تو رفتی و مانده‌ست در کوچه‌ی شهر
نشان از توام ردّ پایی غریبه؟!

غلامرضا کافی