حقُّ النّاس همیشه پول نیست گاهی”دل”است دلی که بایدبدست می…

حقُّ النّاس همیشه پول نیست

گاهی”دل”است
دلی که بایدبدست می آوردیم ونیاوردیم
دلی که بایدمی دادیم وندادیم
دلی که شکستیم ورهاکردیم

خدا ازهرچه بگذرد از”حقُّ النّاس”نمیگذرد

حواسمان باشد

التماس دعا 🙏