🗓نمونه برنامه هفتگی ✅ وضعیت سفید زرد قرمز 📚پایه اول…

Download

🗓نمونه برنامه هفتگی

✅ وضعیت سفید زرد قرمز

📚پایه اول

👨‍🏫کاری از سید حسینیان

———————————————-

برنامه هفتگی کل پایه ها اینجاست👆

———————————————-

1091242663_331536

———————————————-

این قسمت برای همه پایه ها خانم زحمت کشیدن فرستادن