#کار_در_کلاس #صفحه۳۳ اینجا هم تقسیم کسر داده با مخرج های…

#کار_در_کلاس
#صفحه۳۳

اینجا هم تقسیم کسر داده با مخرج های متفاوت
کافیه فقط مخرج مشترک بگیریم ،به مخرج برابر که رسیدیم صورت اولی بر صورت دومی تقسیم میکنیم اگر نیاز بود ساده میکنم

عدد مخلوط هم اول باید به کسر تبدیل کنیم بعد مخرج مشترک بگیریم.

نکته: برای کشیدن شکل برای تقسیم هایی که به ما داده اند اول مخرج ها را مساوی میکنیم یعنی مخرج مشترک میگیریم بعد برای کسر اول شکل رسم میکنیم و طبق کسر دوم اونو تقسیم بندی میکنیم