#کار_در_کلاس بعد از نتیجه گیری های که داشتیم از فعالیت ۱…

#کار_در_کلاس

بعد از نتیجه گیری های که داشتیم از فعالیت ۱ و ۲ کار در کلاس تقسیم داده که باید حل کنیم تقسیم های ما با مخرج های مساوی هستند طبق نمونه خود کتاب پیش برویم یعنی کافی است صورت اولی تقسیم بر صورت دومی کنید کسری که مخرج آن ۱۷ است کافیه عدد ۲۰ تقسیم بر ۱۰ کنیم، یا تقسیمی که مخرج آن ۴ است کافیه عدد۹ تقسیم بر عدد ۵ کنید

و آخری با مخرج ۶ کافیه فقط ۵ تقسیم بر یک کنید که جوابش برابر با ۵ خواهد بود