موضوع: #تقسیم_کسر #اهداف : آشنایی با: _ تقسیم کسر با کمک…

موضوع:
#تقسیم_کسر

#اهداف :
آشنایی با:
_ تقسیم کسر با کمک شکل و محور
_ تقسیم کسر با مخرج های مساوی بدون شکل
_ تقسیم عدد مخلوط بر کسر با کمک شکل
_ تقسیم عدد مخلوط بر کسر بدون شکل
_ تقسیم کسر با مخرج های نامساوی
_ تقسیم کسر با گرفتن مخرج مشترک
_ تقسیم کسر به روش معکوس کردن
_ حل مسائل مربوط به انواع تقسیم کسر
_ شرکت در فعالیتهای گروهی
_بیان کاربرد انواع تقسیم کسر در حل مسئله

#روش_تدریس وایجاد انگیزه ، ابزار :
_ استفاده از دستورزی
_مشارکت گروهی
_ استفاده از کلیپهای آموزشی تقسیم کسر
_ استفاده از طلق
_ نوار کسر (برای مثال : نوار کسر را به ۱۱ قسمت تقسیم می کنیم. ۹ قسمت آن را رنگ می کنیم. هر سه یازدهم آنرا یک تا میزنیم . چند تا سه یازدهم میشود؟۳ تا)
۹ ۳
—– ÷ —- = ۳✅
۱۱ ۱۱

_ بازی و ریاضی (با استفاده از کارت اعداد و…)
_ در صورتیکه خواستید تقسیم کسر را به صورت مجسم نمایش دهید ، استفاده از کیک و سیب…

#تعیین_تکلیف :
_ انواع تکالیف خلاقانه و مهارت محور
_ مسئله هایی از زندگی روزمره طراحی کنند که از طریق تقسیم کسر حل می شود.
_حل فعالیتها و تمرینهای کتاب
و…
_انواع کاربرگهای موجود در آرشیوها جهت تثبیت یادگیری توصیه می شود.