معلمی هم مثل درست کردن آشپزی حرفه ای و تجربه داره معلمان…

معلمی هم مثل درست کردن آشپزی حرفه ای و تجربه داره
معلمان با تجربه که این گروه عضوند یا بازنشسته شدن میدونن من چی میگم
منم اوایل خدمتم صدام میگرفت وقتی میومدم خونه مثل جسد بودم ولی به مرور کارکشته شدم?

———————————————-

1091242663_328772