#فعالیت صفحه۳۳ #سوال۱ #قسمت_الف در اینجا مسئله ای که داده…

#فعالیت
صفحه۳۳
#سوال۱

#قسمت_الف

در اینجا مسئله ای که داده گفته ۴ ویک دوم کیلوگرم بسته را در بسته هایی به وزن یک دوم کیلوگرم بسته بندی کرده ایم تعداد بسته ها چقدر است است؟ عبارت داده خواسته ما آن را کامل کنیم در اینجا عدد مخلوط چهار و یک دوم را اول به کسر تبدیل میکنیم یعنی ۴ ضربدر ۲ جمع با یک میشود نه دوم تقسیم بر یک دوم چون مخرجها مساوی هستند کافیه نه تقسیم بر یک کنیم که جواب می شود ۹

در ادامه آمده برای این مسئله شکل رسم کرده شکل ما یک واحد دو قسمتی هست چند تا واحد کامل داریم؟ ۴ تا واحد کامل و یک دوم واحد اگر این ها رو به یک دوم یک دوم تقسیم کنیم ۹ بسته خواهیم داشت فرض کنید شکل اول رو به یک دوم تقسیم کنیم دو تا یک دوم خواهیم داشت شکل دومی هم به یک دوم تقسیم کنیم باز دوتا یک دوم خواهیم داشت و الی آخر ، حالا این یک دوم ها اگر بشماریم ، می‌شود ۹ تا یک دوم
پس به کمک شکل هم تعداد بسته ها ۹ است .