#فعالیت #سوال۱ #قسمت_ب قسمت گفته اگر بخواهیم وزن هر بسته…

#فعالیت
#سوال۱

#قسمت_ب
قسمت گفته اگر بخواهیم وزن هر بسته سه چهارم کیلوگرم باشد داده بسته ها چقدر خواهد بود؟

در اینجا عبارت باید کامل کنیم خودش مخرج مشترک گرفته ۴ مربع خالی اولی اگر ۲ ضرب در ۹ کنیم می شود ۱۸ ،رسیدیم به عبارتی که مخرج ها برابر هستند پس کافیه ۱۸ تقسیم بر صورت دومی که ۳ است تقسیم کنیم جواب ۶ میشود.
یعنی ۶تا بسته ی سه چهارم کیلو گرم

با شکل هم تقسیم بندی انجام میدهیم چون مخرج ۴ هست پس تقسیم بندی واحد هم ۴قسمتی کرده و سه چهارم ،سه چهارم تقسیم کرده که در کل ۶تا سه چهارم خواهیم داشت
پس باتوجه به شکل تعداد بسته ها ۶ خواهد بود .