راه های تقویت مهارت نه گفتن روش مهارت نه گفتن قبل از آسیب…

راه های تقویت مهارت نه گفتن

روش مهارت نه گفتن قبل از آسیب خوردن :

1- مرزهایی تعیین کنید و پیش چشم همه برای این حد و مرز احترام قائل شوید.
دیگران را با اولویت ها و محدودیت های کاری تان آشنا کنید .

2- قبل از قبول یا رد کردن درخواست، زمانی را به بررسی تقویم خود اختصاص دهید.
بررسی زمان قبل از قبول یا رد کردن درخواست

3- به حس ششم تان اعتماد کنید.
مغز و بدن تان به ثبت اطلاعات درست تر از واکنشی احساسی و خوش بینانه یا عکس العملی منفی می پردازند. پس عمیق نفس بکشید، ذهنتان را پاکسازی کنید و واکنش غریزی خود را قبل از هر گونه پاسخی تجزیه و تحلیل نمایید.

4- هم مزایا و هم معایب درخواست مورد نظر را با یک نفر دیگر به عنوان راهنما در میان بگذارید.
مشورت با دیگران برای تصمیم گیری برای نه گفتن

⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜
کانال تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان