ج) از راه دور در دور و نزدیک در نزدیک : در اینصورت کسر…

ج) از راه دور در دور و نزدیک در نزدیک :
در اینصورت کسر اول در صورت و کسر دوم در مخرج کسر نوشته می شود . صورت کسر اول در مخرج کسر دوم و مخرج کسر اول در صورت کسر دوم َضرب می شود.
مثال:
۳
_
۳ ۲ ۷ ۱۲ ۶
—- ÷ —- = —–= —-=—-✅
۷ ۴ ۲ ۱۴ ۷
_
۴