#تمرین #سوال۸ کسرهایی که در سوال ۷ بدست آوردیم در این…

#تمرین
#سوال۸
کسرهایی که در سوال ۷ بدست آوردیم در این سوال همان کسرها فقط با علامت جمع حاصلش را بدست می آوریم مخرج مشترک میگیریم و جمع دو کسر بدست می آوریم

#سوال۹
در این سوال می توان اعداد بزرگی قرار بدهیم و بعد آن را ساده کنیم ،ولی استفاده از اعداد کوچکتر راحتره در مخرج ۳ و ۵ بزاریم که سه ضرب در پنج می‌شود ۱۵ در صورت میتوان عدد مختلفی قرار بدیم یک و هشت یا دو و چهار،یا ۴ و ۲ یا هشت و یک