#تمرین #سوال۵ #قسمت_الف یک و نیم برابر سه چهارم ،اول یک و…

#تمرین
#سوال۵

#قسمت_الف
یک و نیم برابر سه چهارم ،اول یک و نیم به صورت کسر بنویسیم میشه ۱۵ دهم
حالا کسر سه چهارم ضرب در پانزده دهم میکنیم ،هرجا امکان دارد ساده کنید و در آخر جواب بدست می آوریم
#قسمت_ب
نصف سه چهارم را پیدا کنید
یعنی یک دوم ، سه چهارم باید پیدا کنیم
یا سه چهارم تقسیم بر ۲ ،سه چهارم ضرب در ۲
دو با چهار ساده میکنیم اول در آخر جواب یک و یک دوم بدست می آید