#تمرین #سوال۳ جدول روبرو را کامل کنید؟ در اینجا یک دوم…

#تمرین
#سوال۳

جدول روبرو را کامل کنید؟

در اینجا یک دوم ،۱۲ یا نصف ۱۲ میشه ۶ یا ساده میکنیم به جواب ۶ میرسیم

بعدی یک دوم ضرب در مربع خالی جواب شده ۱۰، خب یک دوم چه عددی میشود ۱۰؟ ۲۰

پس مربع بالایی عدد ۲۰ را قرار می دهیم.

بعدی یک دوم ضربدر شصت یعنی یک دوم عدد شصت جواب میشه ۳۰
و آخرین مربع خالی داده جواب ما میشه سه چهارم یعنی یک دوم در چه عددی ضرب شده، شده سه چهارم؟ خب پس یک ضربدر سه شده صورت کسر شده سه مخرج ما شده ۴ ،پس مخرج ضربدر ۲ شده که مخرج ۴ شده در مربع خالی کسر سه دوم قرار میدهیم

قسمت دوم جدول
دو سوم دوباره ضرب در ۱۲ می ‌شود ۸، سه با ۱۲ که ساده کنیم جواب میشه ۴ ،ضربدر ۲ در ۴ ضرب میکنیم جواب ۸ میشه

بعدی هم دو سوم ضربدر ۲۰ بعدش هم دو سوم ضرب در ۶۰ خودش نوشته ۴۰ ضربدر سه دوم مربع آخری جواب میشه یک
چون ضرب معکوس کسر داریم

آخری هم هر کسری که خواستیم قرار می دهیم و با ردیف بالایی ضرب میکنیم