#تمرین #سوال۲ حاصل هر یک از ضرب های ردیف اول به کدام یک…

#تمرین
#سوال۲

حاصل هر یک از ضرب های ردیف اول به کدام یک از اعداد در ردیف دوم نزدیک تر است

یک ضرب در ۲۱ جواب ما میشه بیست و یک چهارم کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط که تبدیل کنیم می‌شود پنج و یک چهارم که به عدد پنج در ردیف پایین نزدیکتر است.

دومی دو ضربدر ۶ میشود ۱۲ پنجم کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط تبدیل میکنیم می شود ۲ و دو پنجم که به عدد ۲ در ردیف پایین نزدیک تر است.

سومی نه ضربدر سه می‌شود ۲۷ چهارم کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط تبدیل میکنیم می شود ۶ و سه چهارم که به عدد ۷ نزدیک تر است.