#تمرین #سوال۱ حاصل ضرب زیر را به دست آورید هر جا امکان…

#تمرین
#سوال۱
حاصل ضرب زیر را به دست آورید هر جا امکان دارد پاسخ را ساده کنید

سمت چپ عدد مخلوط دادن در هم ضرب شده اولین کار این که عدد مخلوط را به کسر تبدیل کنیم بعد صورت با مخرج خودش یا صورت با مخرج دومی ساده می کنیم هیچ وقت صورت ها با هم ساده نمی شوند،یا مخرج ها با هم ساده نمی شوند، حتماً این تذکر را به دانش‌آموز بدهید.

سمت راست ضرب کسرها ۱۴ و ۶۳ می توانیم با هم ساده کنیم اما اگر ۶۳ با ۷۲را ساده کنیم سریعتر به جواب میرسیم چون اگر ۱۴ با ۶۳ ساده کنیم دوباره باید آن را ساده کرد نکته قابل توجه اینکه زمانی که می توانیم در دو عدد مختلف ساده کنیم مثلاً ۷ و ۹ سعی کنیم با عدد بزرگتر ساده کنیم همان ۹ چون با عدد کوچکتر اگر ساده کنیم دوباره باید عمل ساده کردن را انجام دهیم اما با عدد بزرگتر که انتخاب کنیم برای ساده کردن ،دیگر نیازی به دوباره ساده کردن نیست.