#تقسیم_کسر #فعالیت #سوال۱ فعالیت اول یک محور داده همراه…

#تقسیم_کسر
#فعالیت
#سوال۱

فعالیت اول یک محور داده همراه با یک ضرب و یک تقسیم اولین نوشته ۴ تا دو سوم همانطور که می‌بینید ما چهارتا کمان یا فلش دو سوم داریم
پس چهار ضربدر دو سوم می شود هشت سوم

خوب در هشت سوم چند تا دو سوم است، اگر نگاه کنید ما چهارتا دوسوم داریم

در ادامه آمده ۸ سوم را تقسیم بر دو سوم کرده است که جواب همان چهار میشود

بریم سراغ مستطیل اینجا ما چندتا تا دو هفتم داریم ؟ سه تا ، پس سه ضرب در ۲ هفتم جواب ۶هفتم می شود

در شش هفتم چند تا دو هفتم وجود دارد؟ دارید می بینید که سه تا دو هفتم داریم
پس اگر شش هفتم را تقسیم بر دو هفتم کنیم جواب میشود ۳

محور بعدی خودش نوشته شش تا سه پنجم داریم جواب میشود ۱۸ پنجم در ۱۸ پنجم چند تا سه پنجم است؟ ۶تا
خب اگر قسمت آخری ۱۸ پنجم را تقسیم بر سه پنجم کنیم جواب ما همان ۶ میشود