تفاوت تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری؟ ? تامین…

تفاوت تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری؟

? تامین اجتماعی یا خدمات درمانی؟

تفاوت های دو صندوق با توجه به قوانین موجود
۱- از مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری ماهانه ۹ درصد از کارمند به عنوان سهم بازنشستگی و همچنین دو و نیم درصد از حق شغل جهت دفترچه خدمات درمانی وی کسر می گردد. اما در تامین اجتماعی ماهانه ۷ درصد از کارمند به عنوان سهم بازنشستگی و درمان دریافت می نماید. لذا پرداختی فرد به تامین اجتماعی پایین تر می باشد.
۲_طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی از فوق العاده هایی مانند بدی آب و هوا و نوار مرزی و کمتر توسعه یافته، تامین اجتماعی کسور بازنشستگی دریافت می نماید که مشترکین صندوق بازنشستگی جهت این فوق العاده ها کسور بازنشستگی پرداخت نمی کنند. لذا اگر این موضوع اجرا شود مشمولین تامین اجتماعی در دو سال آخر که فوق العاده مذکور را در حکم خود دارند از میانگین حقوق بالاتری برخوردار می گردند.
۳- صندوق بازنشستگی با هر افزایش کل آن را به عنوان مقرری ماه اول دریافت می کند اما مشمولین صندوق تامین اجتماعی مبلغی به عنوان مقرری اول ندارند و با صدور هر نوع حکم حقوقی افزایش خود را از همان ماه اول دریافت می کنند.
۴- مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری در ایام بیماری و مرخصی معذوریت با هر نوع استخدام پرداخت حقوق و مزایای کارمند بر عهده دستگاه می باشد، اما کارمندان پیمانی مشترک صندوق تامین اجتماعی در بیماری بیش از ۳ روز و مرخصی معذوریت جهت دریافت حقوق می بایست به تامین اجتماعی مراجعه نمایند. تامین اجتماعی در ایام مرخصی استعلاجی و معذوریت حقوق را به صورت دو سوم و سه چهارم با طی روند اداری پرداخت می نماید.
۵- کسانی که قبل استخدام سوابق بیمه پردازی خصوصی به تامین اجتماعی دارند چنانچه تمایل داشته باشند از سوابق بیمه ای قبلی خود برخوردار باشند بهتر است همچنان مشترک صندوق تامین اجتماعی باشند.
۶- کارمندی که به تامین اجتماعی بیمه می پردازد پس از بازنشستگی ارتباط وی با دستگاه محل خدمت به طور کامل قطع می گردد. اما کارمند بازنشسته مشترک صندوق بازنشستگی فعلا دستگاه محل خدمت وی به عنوان رابط با سازمان بازنشستگی بوده و می تواند پس از بازنشستگی همچنان از تسهیلات دستگاه خود مانند وام و … استفاده نماید.
۷- تامین اجتماعی در پرداخت حقوق بازنشستگی سقف پایین تری نسبت به بازنشستگی کشوری دارد لذا کارمندانی که از حقوق بیشتری برخوردارند بهتر است از صندوق بازنشستگی استفاده کنند