ب) از راه معکوس کردن : در اینصورت طبق مراحل زیر عمل می…

ب) از راه معکوس کردن :
در اینصورت طبق مراحل زیر عمل می کنیم :
1⃣ کسر اول را مینویسیم
2⃣ علامت تقسیم را به ضرب تبدیل می کنیم
3⃣ کسر دوم را معکوس می کنیم
تبدیل به ضرب کسر می شود ، از طریق ضرب کسر در کسر حل می کنیم.(صورتها را در هم و مخرجها را نیز در هم ضرب می کنیم ، درصورت ساده شدن ، حاصل را ساده می کنیم.
#یادآوری : در ضرب کسر میتوان #قبل از به دست آوردن حاصل ، کسرها را ساده کرد.)
۳ ۲ ۳ ۴
—- ÷ —- = —-×—-=
۷ ۴ ۷ ۲

۱۲ ۶
—–= —–✅
۱۴ ۷