#انواع_تقسیم_کسر ⏪ تقسیم کسر بر کسر : برای حل این نوع…

#انواع_تقسیم_کسر
⏪ تقسیم کسر بر کسر :
برای حل این نوع تقسیم حالتهای زیر را در نظر می گیریم:
? اگر مخرجها برابر باشند:
در اینصورت ممکن است یکی از حالتهای زیر پیش آید :
↩️ اگر صورت کسر اول بر صورت کسر دوم بخشپذیر #باشد ، صورت کسر اول بر صورت کسر دوم تقسیم شده و حاصل به صورت عدد صحیح نوشته می شود.
مثال :
۸ ۴
—– ÷ —– = ۲ ✅
۱۲ ۱۲
↩️ اگر صورت کسر اول بر صورت کسر دوم بخشپذیر #نباشد ، صورت کسر اول ، در صورت حاصل ، و صورت کسر دوم در مخرج نوشته میشود ودر صورتیکه حاصل ، کسر بزرگتر از واحد باشد ، به عدد مخلوط تبدیل و در صورت نیاز ، حاصل را ساده می کنیم.
مثال :
۱۰ ۴ ۱۰ ۲ ۱
—– ÷ —– = —- = ۲ —-= ۲ —✅
۱۲ ۱۲ ۴ ۴ ۲

↩️ اگر هم صورتها وهم مخرجها بر هم بخشپذیر باشند :
صورت کسر اول بر صورت کسر دوم تقسیم و مخرج کسر اول هم بر مخرج کسر دوم تقسیم می شود .
مثال :
۱۲ ۴ ۳ ۱
—– ÷ —- =—-= ۱ —-✅
۱۶ ۸ ۲ ۲