??ابهام زدایی. کوچکترین عدد یک رقمی 1 است یا صفر؟ ?مجموعه…

??ابهام زدایی.

کوچکترین عدد یک رقمی 1 است یا صفر؟

?مجموعه اعداد طبیعی، حسابی و صحیح:

♦️مجموعه اعداد طبیعی: عددهای … و ۳ و ۲ و ۱ را عددهای طبیعی می‌گوییم.
کم‌ترین این اعداد یک و بیش‌ترین آن مشخص نیست.
نماد اعداد طبیعی N است. این حرف از آغاز واژه‌ی انگلیسی Natural به معنای نهادی (طبیعی)، گرفته شده است.

♦️مجموعه اعداد حسابی: عددهای … و ۳ و ۲ و ۱ و ۰ را عددهای حسابی می‌گوییم. کم‌ترین عدد حسابی عدد صفر و بیش‌ترین عدد حسابی مشخص نیست.
نماد اعداد حسابی W است در حقیقت W حرف اول کلمه‌ی انگلیسی Whole به معنی کامل است.
تمامی مجموعه‌هایی که از این نوع اعداد درست شده را با و I هم نشان می‌دهند.

♦️مجموعه اعداد صحیح: عددهای … و ۲ و ۱ و ۰ و ۱- و ۲- و … را عددهای صحیح می‌گوییم. چون اعداد صحیح هم از سمت مثبت و هم از سمت منفی ادامه دار هستند بنابراین کم‌ترین و بیش‌ترین عدد صحیح نیز مشخص نیست.
این مجموعه شامل اعداد صحیح مثبت و صفر و اعداد صحیح منفی است. در ریاضیات، معمولاً این مجموعه را با Z ابتدای کلمه‌ی آلمانی Zahlen به معنی اعداد نشان می‌دهند.

?نکته: در ریاضیات پایه ی دوم ابتدایی با مجموعه اعداد حسابی سر و کار داریم پس نتیجه می گیریم کم ترین عدد یک رقمی صفر است.