⭕ عبداللە بن زاید وزیر امور خارجه امارات در پی محکوم کردن…

⭕ عبداللە بن زاید وزیر امور خارجه امارات در پی محکوم کردن صلح بین اسرائیل و امارات توسط جمھوری اسلامی به وزیر امور خارجه ایران گفت:

شما اگر مسلمان هستید راه و رسم حکومت کردن بر ملت را یاد بگیرید کشوری که جزء پنج کشور ثروتمند جهان می باشد نباید ملتش تا کمر در سطل های زباله کمر خم کنند

وی یادآوری کرد که یک کشور مسلمان نباید وزیران دزد پرورش بدهد ثروت ملت خود را به نابودی بکشد و ملت را روز به روز فقیر تر کند

ما راه خود را بهتر از شما میدانیم و احتیاج به راهنمایی شما نداریم که اگر بخواهیم از شما پیروی کنیم ملتی فقیر و وزیران دزد خواهیم داشت