تولید محتوا محتوای آموزشی جلسه ی دهم قسمتی از کار با…

تولید محتوا
محتوای آموزشی جلسه ی دهم
قسمتی از کار با پاورپوینت و فیلم برداری در محیط پاورپوینت و فیلم برداری از تمام مراحل کار
متن متحرک و ساخت حرکت اشیا و فیلم گرفتن از آن