اسبِ ِیال افشانِ تیز کرده دو گوش چون که کوبد بر زمین نعل…

اسبِ
ِیال افشانِ
تیز کرده دو گوش
چون که کوبد بر زمین
نعل از خروش – برده ی افسار نیست.

?هلامان(بهروز هاشم پور)
??

#جامعه_مدنی?
@jamey_e_madani