استفاده از افعال معکوس در تربیت کودک؛ استفاده از افعال…

استفاده از افعال معکوس در تربیت کودک؛

استفاده از افعال معکوس هم جواب میدهد.

چگونه؟
مثلا اگردختر یاپسر کوچکتان لجبازی می‌کند و غذایش را نمی‌خورد،

به جای اینکه با او وارد بحث و درگیری شوید
به او خیلی آرام و ساده بگویید که بیاید و غذایش را بخورد.

او می‌گوید، دوست ندارد و نمی‌آید.
از اینجا به بعد دیگر به او اصرار نکنید.

مثلا بگویید:‌ «بسیار خوب، من می‌روم داخل آشپزخانه و برمی‌گردم ولی تا زمانی که برگردم، دست به غذایت نزن».

چنین افعال معکوسی، کودک نوپای شما را دعوت به خوردن می‌کند.

کودکان در این سنین دوست دارند تاباانجام کاری که از آن منع شده‌اند،

استقلال بیشتری دردنیا تجربه کنند. پس از این ترفند غافل نشوید.

باما همراه باشید

@MOSHAVERETAHSILITARBIYATI