?فعالیت 1 صفحه 99 و 100 ?ریاضی ششم ?تدریس : حسین زاده…

?فعالیت 1 صفحه 99 و 100
?ریاضی ششم
?تدریس : حسین زاده
بابلسر
@oluom6