یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم ، داشتن اصالت است….

یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم ،
داشتن اصالت است.
این که تن به انجام هركاری نمیدی
به این معنی نیست كه نمیتونی
بهش میگن “چهارچوب”
چهارچوبی كه خودت برای خودت تعریف میكنی
و پایه و اساسش از “خانواده” شكل میگیره…
كسی كه چهارچوب داره، “اصالت” داره…
اصالت رو نه میشه خرید،
نه میشه اداشو درآورد
و نه میشه با بزك و دوزك بهش رسید
اصالت یعنی
دلت نمیاد خیانت كنی،
دلت نمیاد دل بشكنی،
دلت نمیاد دورو باشی،
دلت نمیاد آدما رو بازی بدی….
این بی عرضگی نیست!
اسمش “اصالته”…
‌‌‌‌‌‌‌‌‌?‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌