کلمات مترادف فارسی ششم درس به درس

کلمه های هم معنی کل کتاب فارسی ششم دبستان – تفکیک شده به صورت درس به درس

برای دانلود جزوه جهت پرینت گرفتن از لینک های زیر استفاده کنید:

دانلود کلمات مترادف فارسی ششم به صورت فایل ms word

دانلود کلمات مترادف فارسی ششم به صورت فایل pdf

لیست کلمات مترادف فارسی ششم ابتدایی هر درس جدا

درس اول فارسی ششم

فکرت : اندیشه
فروغ : روشنایی ـ نور
بَهر : برای
موزون : آهنگین ـ متناسب
مشاجره : بگومگو
برافروخت : روشن کرد
جوی : جست و جو کن
فضل : بخشش
تاب : توانایی
معرفت : شناخت
غنیمت : چیزی که به دست می آید
گلشن : گلستان
حک : کندن
غفلت : فراموش کردن
مرغزار : چمن زار
گردون : آسمان
ربیع : بهار
فیض : بخشش – عطا

درس دوم فارسی ششم

سرا : خانه

بخوان و بیندیش(هدهد)

می رمید : فرار می کرد

درس سوم فارسی ششم

تاخت : دوید
رکاب دار : کسی که وظیفه اش نگه داشتن رکاب است
تا دیگری سوار شد
ترک : پشت سوار
جام : ظرف
مرکل : اسب ـ حیوانی که بر پشت آن سوار شوند
کمند : ریسمان ـ طناب
مالامال : پر ـ لبریز
سراسیمه : آشفته و پریشان
باز : نوعی پرنده ی شکاری

بخوان و حفظ کن(سخن)

صواب : درست ـ سزاوار
دُرّ : نوعی سنگ گران بهاء ـ مروارید
دماغ : مغز ـ هوش
ملال : اندوه
لاف : سخن بیهوده
خرمن : توده ی انباشته شده
گزیده : انتخاب شده
خشت : آجرخام و نپخته

درس چهارم فارسی ششم

چارپا : حیوان بار کش
شوکت : شکوه بزرگی
باب : بخش از کتاب
تهی مغز : بی عقل
پاره : قسمت
تاخته : غارت شده

درس پنجم فارسی ششم

خان : مرحله
دستگاه : قدرت ـ ثروت
می درد : پاره می کند
جهان : نام یک پهلوان ایرانی
نهاد : گذاشت
تیمار : پرستاری
فرجام : پایان
خروشید : فریاد می زد
جوشید : هیجان زده شد
بیم : ترس
تاخت : حمله کرد
تلخیص : خلاصه کردن
نخجیر: شکار
کمند : طناب ـ ریسمان
گُردی : پهلوانی
زابلستان : سرزمینی شامل بخش هایی از ایران و افغانستان
آذرگُشَسب : آتش سوزان
کیکاووس : پادشاه ایرانی در شاهنامه

بخوان و بیندیش(دوستان همدل)

همهمه : صدای در هم و برهم
خطاب : مخاطب قرار دادن کسی

درس ششم فارسی ششم

مایه : دلیل
جان پناه : پناهگاه
جنس : نوع ـ دسته

بخوان و حفظ کن(همه از خاک پاک ایرانیم)

اشرف : شریف ترین
حبّ : دوست داشتن
اَنجب : نجیب ترین
ملل : جمع ملت ـ ملت ها
بیفشانیم : نثار کنیم

درس هشتم فارسی ششم

چله : ریسمان ـ بند
کوی : محله
الکن : کسی که زبانش هنگام حرف زدن می گیرد
بعثی : نام گروهی از دشمنان ایران در عراق
بهمن شیر : نا رودی در آبادان
اوراق فروشی : شغلی که در آنجا اجزای فرسوده ماشین را خرید و فروش می کنند

بخوان و بیندیش(تندویان)

ساعی : کوشا
تبعید : دور کردن
پالایش : صافکردن ـ تصفیه

درس نهم فارسی ششم

رحلت : درگذشت
ابن بابویه : نام قبرستانی در شهر ری
وا نداشت : مجبور نکرد
لغت نامه : واژه نامه ـ کتاب لغت
تمدن : فرهنگ
دایره المعارف : دانش نامه ـ
کتاب مرجع
هجر : دوری
علامه : بسیار دانا ـ دانشمند
زهر : سم
طب : پزشکی
حجره : اتاق

بخوان و حفظ کن(باران)

قل هو الله احد : بگو او خدای یکتا است
مرحمت : مهربانی ـ طلف
غوطه : فرورفتن در آب
اجابت : پاسخ دادن
بذر : دانه
قامت : تنه ـ هیکل
بتازد : بدود

درس دهم فارسی ششم

سرشناس : معروف ـ مشهور
علیم : دانا
سلیم : ساده لوح ـ ساده دل
شیخ : مردپیر ـ دانشمند دینی
بحر : دریا
بقا : ماندگاری
نسخه : نمونه
سحاب : ابر
سمرقند : نام یکی از شهر های ازبکستان که در قدیم متعلق به ایران بوده است.
کش : که ا زآن
اسرارنامه : نام مثوی عطاّر نیشابوری

بخوان و بیندیش(بوعلی و بهمنیار)

آمیخته : درهم ـ مخلوط
بیفکنم : بیندازم
نفوذ : راه یابی ـ رخنه

درس دوازدهم فارسی ششم

مردمی : انسانیت
مشاوره : مشورت کردن
کاربسته : استفاده کرده
نیم دوست : دوست معمولی
متّفق : هم عقیده
فضیلت : برتری
ولایت ها : سرزمین ها
مشفق : خیرخواه
قوی رأیی : استواری فکر
کندفهم : دیرفهم ـ کندذهن
تمام عقلی : عاقل بودن ـ کمال عقل
یکدل : موافق
آزموده : سنجیده
ده تنه : ده نفر

بخوان و حفظ کن(شیرخدا)

الفت : انس گرفتن
شبروان : عارفان
سِرُّالله : سرّ الهی
ولا : محبت ـ دوستی
شنفته : شنیده
قیامت تأثیر : رویداد بسیار شگفت انگیز
ازلی : همیشگی

بخوان و بیندیش(پیاده و سوار)

بزّاز : پارچه فروشی
سرباز : بار اضافه
جوانمردی : سخاوت ـ بخشندگی
تاختن: حمله کردن ـ دویدن

درس پانزدهم فارسی ششم

زار : درمانده
مه : ماه
آتـشگر : روشن کننده ی آتش
سپیدار : نام نوعی درخت
توده : تپّه ـ پشته
گیتی : جهان
کاین : که این
هیمه : هیزم
اِدبار : بدبختی
موسم : زمان
آوخ : افسوس
فرجام : سرانجام
بستاید : ستایش کند

درس شانزدهم فارسی ششم

دویم : دوم
تسلی : آرمش یافتن
ادا : انجام دادن
نظم : شعر
فاتحه : اولین سوره قرآن کریم
شدت : عذاب
سیم : سوم
مستمع : شنونده
ملول : ناراحت ـ آزرده
زوال : نابودی
ملک : سرزمین
گزاف : بیهوده
چست و چالاک : تند و سریع
تکبیر : بزرگ شمردن ـ الله اکبر گفتن

بخوان و حفظ کن(به گیتی ، به از راستی پیشه نیست)

گیتی : جهان
خیره : گستاخ
بتر : بدتر
پیشه : شغل
دروغ آزمای : دروغگو
بی فروغ : بی روشنی
کژّی : دروغ
ناپاک رأی : بداندیش

درس هفدهم فارسی ششم

وصیت : سفارش
خوی : عادت
زینهار : آگاه باش
گِرَوَم : ایمان می آورم
پستی : پایین
عزَّوجلّ : عزیز و بزرگوار
پیشه : کار ـ حرفه
بندِگران : طناب محکم و سنگین
روشن بصر : پاک نظر ـ بینا

بخوان و بیندیش(آوای گنجشکان)

طبع : سرشت
فلک : وسیله که در گذشته از آن برای تنبیه استفاده می کردنند
مجنون : دیوانه
مَحفِل : مجلس

پاسخی بگذارید