1139485125_293870

1139485125_293870

———————————————-

گزینه ۳

———————————————-

راهش،طولانی،هست فقط،بایدشعاع فرضی،بدید
به ۴دایره

———————————————-

1139485125_293876

———————————————-

حل

پاسخی بگذارید