1091242663_279918

1091242663_279918

———————————————-

3/5+4/5=8
+ +
9/5-3/5=6
13 8

———————————————-

سپاسگزارم خانم ناجی
من فکر میکردم اعداد صحیح باشه که مقدور نبود🙏🙏🙏

———————————————-

بله خیلیا اشتباه می گیرند
شب خوش

پاسخی بگذارید