📢📢📢📢📢📢📢📢 نام بازی: کارت های فرمانده هدف :تمرین شمارش چند…

📢📢📢📢📢📢📢📢
نام بازی: کارت های فرمانده
هدف :تمرین شمارش چند تا چندتا

توضیح :
با توجه به پایه ی دانش آموز کارت هایی شبیه کارت هایی که عکس آن را قرار خواهم داد تهیه کنید.
دانش آموزان کلاس را به ۵ گروه تقسیم بندی کنید.
به هر گروه ۶ کارت از کارت های تهیه شده را بدهید.
هرگروه در مدت زمان تمرین ، با توجه به کارت هایی که دارد تمرین شمارش را انجام دهند.
بعد ازپایان زمان تمرین هر گروه با نظر اعضای گروهش کارت ها یش را از ۱ تا ۶ شماره گذاری می کند‌وکارت ها را پشت سرهم قرار می دهد.
ازاین به بعد کارت های هرگروه با توجه به شماره گذاری ای که اعضا داشته اند روی میز قرار می گیرد و اعضا امکان جابه جایی کارت را ندارند.

یک نفر از هرگروه با توجه به نوبت گروه در هر دور بازی تاس عدد ۱ تا ۶ را می اندازد.
باتوجه به عدد ی که تاس نشان داده کارت روی میز را برمی دارند و دستور شمارش را انجام می دهند .

اگر اعضای گروه شمارش کارت فرمانده ی خود را درست انجام دادند کارت خود را تحویل می دهند .
اگر شمارش درست انجام نشد دوباره کارت در جای خود روی میز گروه قرار می گیرد تا در پرتاب بعدی دستور دوباره انجام شود.

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵
هرگروه در هر دور بازی فقط یک بار تاس را می اندازد .
اگر عدد تاس شماره ی کارت تحویل داده شده باشد گروه باید تا دور بعدی صبر کنند.

هرگروهی زودتر همه ی کارت هایش را تحویل دهد برنده است.
👏👏👏👏👏👏👏👏

پاسخی بگذارید