ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻤﺎ را از A ﺑﻪ B می‌رﺳﺎﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﺨﯿﻞ شما را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ…

ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻤﺎ را از A ﺑﻪ B می‌رﺳﺎﻧﺪ
وﻟﯽ ﺗﺨﯿﻞ شما را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ می‌برد!

#آلبرت_اینشتین

پاسخی بگذارید