#پ_2291 #منشور هر چند ضلعی دلخواه، مثلث ؛ مربع؛ مستطیل؛…

#پ_2291

#منشور

هر چند ضلعی دلخواه، مثلث ؛ مربع؛ مستطیل؛ پنج ضلعی… رسم کنید.

گوشه ها را با کشیدن یال بالا ببرید دوباره چند ضلعی را روی آن بکشید.

با این کار شکلی دارید که دو شکل بالا و پایین آن یا سر و ته آن شبیه هم است.
به این شکل ها منشور می گوییم.

#قاعده_منشور

به دو شکل شبیه به هم سرو ته منشور قاعده
گفته می شود.

#وجه_جانبی

به شکل های اطراف منشور یا شکل هایی که قاعده ها را بهم متصل می کند

وجه یا سطح جانبی
می گویند

منظور از سطح جانبی همان مساحت دور تا دور منشور است بدون دو قاعده آن.

شکل های جانبی همگی بصورت

متوازی الاضلاع است.

همانطور که می دانید از جمله متوازی الاضلاع
مربع و مستطیل است.

#انواع_منشورها

منشور ها بر اساس شکل قاعده نامگذاری می شوند.

اگر قاعده مثلث باشد منشور را سه پهلو یا سه وجهی

و اگر قاعده مربع باشد منشور را مربع القاعده

و اگر قاعده مستطیل باشد به آن مکعب مستطیل گفته می شود .و…

استوانه منشوری است که دو قاعده آن

دایره

است.

《امانتدار باشیم 》

@riazieducation96 @mahdiahmadileedari

پاسخی بگذارید