#پ_2288 #تعداد_افراد_خانواده شخصی فقط سه فرزند دختر دارد….

#پ_2288

#تعداد_افراد_خانواده

شخصی فقط سه فرزند دختر دارد. و تمام نوه های او همگی دختر هستند و مجرد. او شش نوه دارد. همسر این شخص 6سال از او کوچکتر است. در شب یلدا همه اعضای خانواده این شخص دور هم جمع شده اند.

حد اکثر چند جفت چشم دور سفره وجود دارد؟

حل:

هر شخص با فرض سالم بودن یک جفت چشم دارد.

این شخص و همسرش با هم دو جفت چشم

سه دخترش با هم سه جفت چشم.

6نوه های او با هم 6جفت.

فرض کنیم هر سه دخترش هم شوهر کرده باشند پس سه جفت چشم

و در مجموع

2+3+6+3=14

جفت چشم یا 14 نفر حداکثر افراد این خانواده هستند.

《امانتدار باشیم 》

@riazieducation96 @mahdiahmadileedari

———————————————-

1091242663_279908

———————————————-

لطف دارید

پاسخی بگذارید