همکاران ،جواب سوال 5

همکاران ،جواب سوال 5

———————————————-

تقارن چرخشی از شکل سمت چپ به راست
۱)تقارن چرخشی ندارد با اینکه
۳۶۰÷۳=۱۲۰
ولی جهت پرچم ها صحیح نیست .
۲) تقارن چرخشی ندارد
پس از ۱۸۰ درجه چون دو قسمت هاشور خورده و رنگی یکی نیستن پس از چرخش ۱۸۰ یا کمتر بر روی هم منطبق نمی شوند .
۳) تقارن چرخشی دارد .در دوارن ۱۸۰ درجه
۳۶۰÷۲=۱۸۰
۴)تقارن چرخشی دارد چون ۶ ضلعی هست که پس از هر ۶۰ درجه روی خودش منطبق می شود .
۳۶۰÷۶=۶۰
در دوارن های ۶۰ ، ۱۲۰ ، ۱۸۰ تقارن چرخشی دارد .
و علاوه بر این ها در ۲۴۰ ، ۳۰۰و ۳۶۰ هم روی خودش منطبق می شود .
۵) تقارن چرخشی ندارد چون با دوران ۱۸۰ یا کمتر روی خودش منطبق نمی شود .

———————————————-

سپاسگزارم

———————————————-

1091242663_279984

پاسخی بگذارید