سلام فارسی، اجتماعی و تفکر چه درسی هستید؟

سلام
فارسی، اجتماعی و تفکر چه درسی هستید؟

———————————————-

درخت علم
دریا
میمونها

———————————————-

فارسی درس دوستی .مطالعات دریاهای ایران .تفکر مردم پسندها

———————————————-

سلام
فارسی شهدا خورشیدند
مطالعات دریاهای ایران

پاسخی بگذارید