به حضرت محمد قسم متن را نخون اول یه آرزو کن دختری در…

به حضرت محمد قسم متن را نخون اول یه آرزو کن

دختری در تهرانم، سرطان دارم. شبی خواب حضرت محمد را دیدم در گلوم آب ریخت و شفا پیدا کردم. ازم خواست اینو به دوازده نفر بگم.
این پیام دست کارمندی افتاد اعتقاد نداشت کارشو از دست داد. به دست دیگری افتاد عملی نکرد پسرشو از دست داد. یک نفر عمل کرد بیست ملیون بدست آورد. اگه به محمد اعتقاد داری به 12 نفر بفرست اگه تا دو روز دیگه معجزه نشد به این خط زنگ بزن:
۰۹۱۴۸۹۸۹۵۴۶
اسمم فاطمس قسم دادم کپی کنید بعد از 12 ساعت کسی بهت زنگ میزنه که انتظارشو نداری

پاسخی بگذارید