کسی دانشجوی ادبیات. یا کسی که زرنگ باشه و همه چی از…

کسی دانشجوی ادبیات. یا کسی که زرنگ باشه و همه چی از ادبیات بدونه نیست

———————————————-

ام

———————————————-

میایین بی زحمت

———————————————-

کجا؟

———————————————-

پی

———————————————-

من پسرم ها
اشتباه فک نکنی

———————————————-

میدونم

———————————————-

باشه سوالتونو بپرسید

———————————————-

بیایین پی وی

———————————————-

خوب شما باید بیاید پی وی سوال بپرسید

پاسخی بگذارید